Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2019

beautifulmess
beautifulmess
8296 a391 500
beautifulmess
beautifulmess
3971 484a 500

November 04 2019

beautifulmess
2912 d8dd 500
Reposted fromnyaako nyaako viagabrielle gabrielle
beautifulmess
2682 9ff5 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viazupabiskupa zupabiskupa
beautifulmess
8666 97b3
Reposted fromzie zie viaaspoleczny aspoleczny
beautifulmess
beautifulmess
beautifulmess
4608 20ea 500
Reposted fromzciach zciach viafischikella fischikella

October 30 2019

beautifulmess

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia

October 29 2019

beautifulmess
Reposted fromshakeme shakeme viakamiikatze kamiikatze
beautifulmess
7278 e058 500
Reposted fromnenya nenya viakamiikatze kamiikatze

October 28 2019

beautifulmess

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viascorpix scorpix
beautifulmess
beautifulmess
4596 cfcb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafischikella fischikella

October 22 2019

beautifulmess

September 07 2019

beautifulmess
9033 8a7c 500
Reposted fromipo ipo viaavooid avooid

September 01 2019

beautifulmess

August 24 2019

beautifulmess
5552 d1ec
Reposted fromkarahippie karahippie viablacksadcat blacksadcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl