Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2019

beautifulmess

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia

October 29 2019

beautifulmess
Reposted fromshakeme shakeme viakamiikatze kamiikatze
beautifulmess
7278 e058 500
Reposted fromnenya nenya viakamiikatze kamiikatze

October 28 2019

beautifulmess

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viascorpix scorpix
beautifulmess
beautifulmess
4596 cfcb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafischikella fischikella

October 22 2019

beautifulmess

September 07 2019

beautifulmess
9033 8a7c 500
Reposted fromipo ipo viaavooid avooid

September 01 2019

beautifulmess

August 24 2019

beautifulmess
5552 d1ec
Reposted fromkarahippie karahippie viablacksadcat blacksadcat
beautifulmess
8095 c490 500
Lars Gustafsson (przełożył Zbigniew Kruszyński)
Reposted fromciarka ciarka viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness

August 23 2019

beautifulmess
9903 e186 500
beautifulmess
4873 fa7a 500
When it’s cold enough to see the melody.
Reposted fromPoranny Poranny viafischikella fischikella

August 17 2019

beautifulmess
4391 989f
it's always have been hard times for lady dogushka

July 24 2019

7826 57a6
Reposted frombrumous brumous viaretaliate retaliate
beautifulmess
4193 e0b4
T2
Reposted fromAnnju Annju viafischikella fischikella

June 22 2019

beautifulmess
6524 f8c0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajethra jethra
6267 69f3 500

reygram:

shesgotwhatittakes:

shesgotwhatittakes:

While cleaning out my room I found a paper that my therapist gave me some time ago to deal with obsessive and intrusive thoughts. Sorry the paper is a little crinkled and stained, but I figured I’d post it in hopes that it will help someone like it helped me.

Here it is again with text for anyone who can’t see the picture

 • That thought isn’t helpful right now.
 • Now is not the time to think about it. I can think about it later.
 • This is irrational. I’m going to let it go.
 • I won’t argue with an irrational thought.
 • This is not an emergency. I can slow down and think clearly about what I need.
 • This feels threatening and urgent, but it really isn’t.
 • I don’t have to be perfect to be OK.
 • I don’t have to figure out this question. The best thing to do is just drop it.
 • It’s OK to make mistakes.
 • I already know from my past experiences that these fears are irrational.
 • I have to take risks in order to be free. I’m willing to take this risk.
 • It’s OK that I just had that thought/image, and it doesn’t mean anything. I don’t have to pay attention to it.
 • I’m ready to move on now.
 • I can handle being wrong.
 • I don’t have to suffer like this. I deserve to feel comfortable.
 • That’s not my responsibility.
 • That’s not my problem.
 • I’ve done the best I can.
 • It’s good practice to let go of this worry. I want to practice.

YOU ARE NOT YOUR INTRUSIVE THOUGHTS.

Reposted fromeemanee eemanee viasober sober
beautifulmess
8938 e777 500
Kraków, 90s
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viacorvax corvax

June 16 2019

beautifulmess
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl