Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

beautifulmess
7565 b356 500
Reposted fromtfu tfu viadrozdzi drozdzi
beautifulmess
5868 2bab 500
Reposted fromexistential existential viadontforgetme dontforgetme

February 13 2018

beautifulmess
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viasowaaa sowaaa
beautifulmess
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
beautifulmess
beautifulmess
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax

February 04 2018

beautifulmess

February 03 2018

January 21 2018

beautifulmess
6755 715b
Reposted fromAlcea Alcea viadontforgetme dontforgetme
beautifulmess
Reposted fromEmisja Emisja viabudas budas
beautifulmess

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viaharridan harridan
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaharridan harridan
beautifulmess
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viabudas budas
beautifulmess
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadontforgetme dontforgetme

January 01 2018

beautifulmess
No i już cichną strzały. Coś z pozoru tylko ważnego minęło, ale nic istotnego się nie zdarzyło. Jak zwykle było to oczekiwanie na cud (...). Puknęło i zgasło, jak te żałosne sztuczne ognie na Służewcu, a jutro dzień jak co dzień.
— Zdzisław Beksiński – Beksiński. Dzień po dniu kończącego się życia

December 31 2017

beautifulmess
4003 8322
Reposted fromkarahippie karahippie viabudas budas
beautifulmess
1825 4bef
Reposted fromhagis hagis vialilacwine lilacwine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl